Hoe ziet een duurzame toekomst van de Hollandse polder eruit?

In het Polderlab Vrouwe Venne werken boeren, burgers en onderzoekers samen om de toekomst van de Nederlandse landbouw vorm te geven. Ons doel: de biodiversiteit en het veenweidelandschap herstellen. En boeren die op een duurzame manier hun boterham kunnen verdienen.

vlinder

Dit is wat we onderzoeken

Afbraak van veen stoppen

Afbraak van veen stoppen

We verhogen het waterpeil en onderzoeken wat dit betekent voor bodemdaling, waterkwaliteit en de uitstoot van broeikasgassen.

Voedsel duurzaam produceren

Voedsel duurzaam produceren

We experimenteren met nieuwe teelten en ontwikkelen nieuwe verdienmodellen voor landbouw op veen.

Landbouw en natuur versterken

Landbouw en natuur versterken

We zorgen voor een goede landschappelijke inpassing en monitoren de biodiversiteit in de bodem, op het land en in het water.

Polderlab in het nieuws

Actueel »
Oude ade

Polderlab Vrouw Venne is een gezamenlijk initiatief van burgerinitiatief Land van Ons en Universiteit Leiden met ondersteuning van de gemeenten van Holland Rijnland. De polder ligt in Oud Ade, vlakbij Leiden.

Land van ons Universiteit Leiden Holland Rijnland

Het Polderlab

Het polderlab is 32 hectare groot en bestaat uit verschillende percelen. In elk perceel testen we andere gewassen en teelten. Daarbij verhogen we de grondwaterstand. Dat voorkomt dat de bodem daalt en de natuur verdroogt. Het doel is om te onderzoeken hoe je in veengebied duurzame landbouw kunt beoefenen.

Ruggensysteem

Ruggensysteem

In dit deel van het polderlab wisselen ruggen en greppels elkaar af. Het waterpeil gaat omhoog waardoor de ruggen nog net boven water staan. Hierop komen laagblijvende bomen, struiken en eetbare kruiden. Tussen de ruggen komen eetbare moeras- en waterplanten.

Graslanden en watersysteem

Middenin de polder is plek voor gras met bloemen en kruiden. Hier komt vee dat het grasland begraast en een deel is hooiland. Het waterpeil is tot 35 centimeter hoger dan nu.

Graslanden en watersysteem
Waterplantenteelt

Waterplantenteelt

In een deel van de polder planten we water- en oeverplanten voor voedsel en waterzuivering. Een goede kwaliteit van het water is belangrijk voor de natuur en zeker voor onze natte teelten. De oevers van de sloten beheren we op een ecologische manier.

Natte teelten

In een deel van de polder komen ‘natte teelten’. Denk aan cranberry, veenmos en wilde rijst. Schoon water is voor deze planten heel belangrijk. Daarom houden we regenwater vast en laten dat van het ene naar het andere perceel stromen. Dit verbetert de kwaliteit van het water. Daarvoor leggen we bij sommige percelen kades aan, met een windmolen om het waterpeil te beheren.

Natte teelten
Veentuinderij

Veentuinderij

Op de kleigronden langs de Vennemeerweg blijft het waterpeil lager. Hier komt 'community-supported agriculture’. Dit is een biologische tuinderij waar burgers groente kunnen kopen.